http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Index Prev Next


Eval

Składnia

VALUE1/A,OP,VALUE2/M,TO/K,LFORMAT/K

Ścieżka

Workbench:C

Funkcja

Oblicza wartości liczbowe i wyświetla wynik. Wynik jest wyświetlany na
standardowe wyjście, jeśli argument TO nie jest podany, który zapisuje
wyjście do pliku. Dzięki LFORMAT możliwe jest określenie rodzaju
wyjścia. Liczby oznaczone 0x lub #x są rozumiane jako hex, a te # lub 0,
jako ósemkowe. Znaki alfabetu są rozpoznawane przez znak apostrofy
('), i są obliczane jak ich oznaczenia w ASCII.

Parametry

VALUE1,
OP,
VALUE2   -- Wyrażenie do obliczenia, oto dozwolone operatory:

    Operator       Symbol
    ----------------------------------
    dodawanie        +
    odejmowanie       -
    mnożenie        *
    dzielenie        /
    moduł          mod, M, m, %
    logiczne i       &
    logiczne lub      |
    zaprzeczenie logiczne  ~
    lewy shift       lsh, L, l
    prawy shift       rsh, R, r
    wartość ujemna     -
    alternatywa rozłączna  xor, X, x
    ***wartość bitu     eqv, E, e

TO     -- Plik w którym zostanie zapisane wyjście
LFORMAT   -- Rodzaje parametrów takie jak w printf().
        Oto możliwe opcje:

        %x -- wyjście hex
        %o -- wyjście ósemkowe
        %n -- wyjście dziesiętne
        %c -- wyjście znakowe (znak ANSI)

        Ustawiając *n w LFORMAT, nowa linia będzie utoworzona.

Copyright (C) 1995-2018, The AROS Development Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Amiga(R), AmigaOS(R), Workbench i Intuition are znakami towarowymi Amiga Inc. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.