http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Zune - podręcznik programowania

Wprowadzenie

Czym jest Zune?

Zune jest zorientowanym obiektowo zestawem narzędzi GUI ( Graficznego Interfejsu Użytkownika ). Jest klonem ( w API, i wyglądzie ) MUI, bardzo dobrze znanym shereware'owym produktem Stenan'a Stuntz'a. Więc programiści MUI będą się czuli jak w domu; pozostali odkryją koncepcję i cechy szczególne, które Zune dzieli z MUI.

 • Programista ma łatwiejsze zadanie w projektowaniu swojego GUI: nie ma potrzeby dla stosowania stałych wartości, Zune automatycznie wybiera czcionkę, i dostosowuje ją do konkretnego rozmiaru okna, dzięki swojej budowie. Musi tylko podać schemat swojego GUI dla Zune, które dostosuje nisko-poziomowe szczegóły za niego automatycznie.
 • Efektem ubocznym jest to, że użytkownik musi kontrolować wygląd i zachowanie ( Look&Feel ) GUI: to on decyduje poszczególnymi ustawieniami, które Zune będzie używać, aby pokazać GUI, które zaprojektował programista.

Zune jest oparte o BOOPSI, budowa jest wzięta z AmigaOS, dla zorientowanego-obiektowo programowania w C. Klasy Zune nie pochodzą od istniejących gadżetów klas BOOPSI; zamiast tego, klasa notyfikacji ( główna klasa hierarchi Zune ) pochodzi od głównej klasy BOOPSI.

Pomoce

Pewna wiedza o OO ( zorientowanym-obiektowo ) programowaniu, jest więcej, niż mile widziana. Jeśli nie, to Google może pomóc Ci znaleźć informacje z tego zakresu.

Znajomość AROS'a ( lub AmigaOS ) API i koncepcji jak listy Tag oraz BOOPSI jest niezbędna. Posiadanie Amiga Reference Manual ( RKM - podręcznik Amigi ) jest bardzo przydatna.

Jako, że Zune jest klonem MUI, cała dokumentacja dotycząca MUI, dotyczy także Zune. W szczególności ostatni dostępny pakiet programistyczny, który znajduje się tutaj. W tym archiwum, 2 dokumenty są szczególnie zalecane:

 • 'MUIdev.guide', dokumentacja dla programistów dot. MUI.
 • PSI.c, źródła aplikacji demonstrującej wszystkie nowe części MUI, jak zorientowaną-obiektowo budowę, i dynamiczne tworzenie obiektów.

Dodatkowo, to archiwum zawiera opisy funkcji ( autodocs ) MUI, które nawiązują do wszystkich klas Zune.

BOOPSI Podstawy

Koncepcja

Klasa

Klasa mówi sama za siebie, jest nadrzędną klasą i dyspozytorem ( dispatcher ).

 • nazwa: nazwa w postaci string dla klas publicznych, więc te mogą być użyte przez każdy program w systemie lub żadna ( nazwa ) jeśli jest to prywatna klasa użyta tylko w pojedyńczej aplikacji.
 • klasa nadrzędna: wszystkie klasy BOOPSI tworzą hierarchię połączoną z główną klasą, trafnie nazwaną rootclass ( klasa główna ). Pozwala to każdej podklasie na implementację swoich własnych wersji specyficznych operacji klas nadrzędnych lub cofnąć jedną implementowaną przez jej nadrzędną. Znaną jako klasę podstawową lub super klasę.
 • dyspozytor: daje dostęp do wszystkich operacji ( zwanych metodami ) dostarczanych przez tą klasę, upewniając się, że każda operacja jest obsługiwana przez odpowiedni kod lub przeszła do swojej super klasy.

Typ BOOPSI dla klasy to Class * znana jako IClass.

Obiekt

Obiekt ma zawartość klasy: każdy obiekt ma własne specyficzne dane, ale wszystkie obiekty tej samej klasy dzielą to samo zachowanie. Obiekt ma kilka klas, jeśli policzymy nadrzędne jego prawdziwych klas, ( najbardziej pochodne ) aż do głównej klasy.

Typ BOOPSI dla obiektu to Object *. Nie ma pola, do którego miałbyś bezpośredni dostęp.

Atrybut

Atrybut jest powiązany z danymi każdego obiektu: nie możesz mieć dostępu do tych danych bezpośrednio, możesz tylko ustawić, bądź pobrać atrybuty dostarczane poprzez obiekt do zmodyfikowania jego wewnętrznego stanu. Atrybut jest załączony jako Tag (wartość ULONG lub edytuj z TAG_USER).

GetAttr() i SetAttrs() są używane do modyfikowania atrybutów obiektu.

Atrybuty mogą mieć jedną lub więcej flag:

 • Rozpoczynający-ustawialny (I) : ten atrybut może być podany jak parameter, podczas tworzenia obiektu.
 • Ustawialny (S) : Możesz ustawić ten atrybut kiedy tylko chcesz ( albo ostatecznie, nie tylko tworzenia).
 • Pobieralny (G) : Możesz pobrać wartość tego atrybutu.

Metoda

Metoda BOOPSI jest funkcją, która odbiera obiekt, klasę i wiadomość ( message ) jako parametery:

 • obiekt: obiekt, którego potrzebujesz
 • klasa: rozważana klasa dla tego obiektu
 • wiadomość: zawiera ID metody, które określa funkcję do wywołania w obrębie dyspozytora, i jest poprzedzona jego parametrami.

Aby wysłać wiadomość do obiektu, używaj DoMethod(). Użyje najpierw prawdziwej klasy. Jeśli klasa zawiera tą metodę, wtedy jej użyje. W przeciwnym razie będzie próbować jej nadrzędnej klasy, dopóki wiadomość jest obsługiwana lub główna klasa została osiągnięta ( w tym przypadku, nieznana wiadomość jest niewidocznie odrzucana ).

Przykłady

Zobaczmy proste przykłady tej budowy OOP:

Pobieranie atrybutu

Będziemy pobierać zawartość String MUI:

void f(Object *string)
{
  IPTR result;

  GetAttr(string, MUIA_String_Contents, &result);
  printf("Zawartość String to: %s\n", (STRPTR)result);
}
 • Object * jest obiektem BOOPSI.
 • IPTR musi być używany dla wyniku, który może być liczbą całkowitą ( int ) lub wskaźnikiem. IPTR jest zawsze zapisywany w pamięci, więc używanie mniejszego typu może prowadzić do uszkodzenia pamięci ( programowej )!
 • Tutaj pytamy o obiekt MUI String dla jego zawartości: MUIA_String_Contents, jak każdy inny atrybut, jest to ULONG (to jest Tag)

Aplikacje Zune częściej używają makr get() i XGET() zamiast:

get(string, MUIA_String_Contents, &result);

result = XGET(string, MUIA_String_Contents);

Ustawianie atrybutu

Zmieńmy zawartość naszego String:

SetAttrs(string, MUIA_String_Contents, (IPTR)"witaj", TAG_DONE);
 • Parametry wskaźników muszą być przypisane do IPTR, tak aby uniknąć ostrzerzeń.
 • Po parametrze obiektu, lista Tag jest przekierowana do SetAttrs i musi się kończyć TAG_DONE.

Odkryjesz użyteczność makra set():

set(string, MUIA_String_Contents, (IPTR)"hello");

Lecz tylko z SetAttrs() możesz ustawić kilka atrybutów naraz:

SetAttrs(string,
     MUIA_Disabled, TRUE,
     MUIA_String_Contents, (IPTR)"hmmm...",
     TAG_DONE);

Wywoływanie metody

Zobaczmy najczęściej wywoływaną metodę w Zune, metodę procesu zdarzeń wywoływaną w Twojej pętli głównej:

result = DoMethod(obj, MUIM_Application_NewInput, (IPTR)&sigs);
 • Parametry nie są listą Tag, i nie kończą się TAG_DONE.
 • Musisz przypisać wskaźniki do IPTR, aby uniknąć ostrzerzeń.

Witaj Świecie

/documentation/developers/zune-dev/images/hello.png

Proste rzeczy najpierw! Wiem, że to się Wam spodoba.

Źródło

Przestudiujmy nasz pierwszy prawdziwy przykład:

// gcc hello.c -lmui
#include <exec/types.h>
#include <libraries/mui.h>

#include <proto/exec.h>
#include <proto/intuition.h>
#include <proto/muimaster.h>
#include <clib/alib_protos.h>

int main(void)
{
  Object *wnd, *app, *but;

  // Tworzenie GUI
  app = ApplicationObject,
    SubWindow, wnd = WindowObject,
      MUIA_Window_Title, "Witaj Świecie!",
      WindowContents, VGroup,
        Child, TextObject,
          MUIA_Text_Contents, "\33cWitaj Świecie!\nJak się masz?",
          End,
        Child, but = SimpleButton("_W porządku"),
        End,
      End,
    End;

  if (app != NULL)
  {
    ULONG sigs = 0;

    // Wciśnij gadżet zamykania, bądź ESC, aby wyjść
    DoMethod(wnd, MUIM_Notify, MUIA_Window_CloseRequest, TRUE,
         (IPTR)app, 2,
         MUIM_Application_ReturnID, MUIV_Application_ReturnID_Quit);

    // Wciśnij przycisk, aby wyjść
    DoMethod(but, MUIM_Notify, MUIA_Pressed, FALSE,
         (IPTR)app, 2,
         MUIM_Application_ReturnID, MUIV_Application_ReturnID_Quit);

    // Otwórz okno
    set(wnd, MUIA_Window_Open, TRUE);

    // Sprawdź, czy okno zostało otwarte
    if (XGET(wnd, MUIA_Window_Open))
    {
      // Pętla główna
      while((LONG)DoMethod(app, MUIM_Application_NewInput, (IPTR)&sigs)
         != MUIV_Application_ReturnID_Quit)
      {
        if (sigs)
        {
          sigs = Wait(sigs | SIGBREAKF_CTRL_C);
          if (sigs & SIGBREAKF_CTRL_C)
            break;
        }
      }
    }
    // Zamknij aplikację i wszystkie jej obiekty
    MUI_DisposeObject(app);
  }

  return(0);
}

Uwagi

Ogólne

Nie będziemy ręcznie otwierać bibliotek, to jest automatycznie robione za nas.

Tworzenie GUI

Używamy języka opartego o makra, aby w prosty sposób zbudować nasze GUI. Aplikacje Zune posiadają jeden, i tylko jeden obiekt Application:

:  app = ApplicationObject,

Aplikacja może mieć 0, 1 lub więcej obiektów Window ( czyli okien ). Najczęściej pojedyńcze:

:    SubWindow, wnd = WindowObject,

Bądź miły, podaj tytuł okna:

:      MUIA_Window_Title, "Witaj Świecie!",

Okno musi mieć jedno, i tylko jedno dziecko ( child ), zwykle grupę. Ta jest pionowa, a to oznacza, że jej dzieci będą ustawione pionowo:

:      WindowContents, VGroup,

Grupa musi mieć conajmniej 1 dziecko, a tutaj jest po prostu text:

:        Child, TextObject,

Zune akceptuje różne rodzaje kodów ESC ( tutaj, aby wyrównać tekst ) i nowe linie:

:          MUIA_Text_Contents, "\33cWitaj Świecie!\nJak się masz?",

Makro End kończy każde rozpoczęte makro xxxObject ( tutaj, TextObject):

:          End,

Dodajmy drugie dziecko do naszej grupy, przycisk! Wraz ze skrótem klawiaturowym w rozpoczęte poprzez podkreślnik:

:        Child, but = SimpleButton("_Ok"),

Zakończ grupę:

:        End,

Zakończ okno:

:      End,

Zakończ aplikację:

:    End;

Kto więc jeszcze potrzebuje programu do tworzenia GUI? :]

Kontrola błędów

Jeśli któryś z obiektów w drzewie aplikacji nie może zostać utworzony, wtedy Zune zamyka wszystkie obiekty dotychczas stworzone, i tworzenie aplikacji zostaje przerwane. Jeśli nie, to masz w pełni działającą aplikację:

:  if (app != NULL)
:  {
:    ...

Gdy już skończyłeś, po prostu wywołaj MUI_DisposeObject() na swoim obiekcie aplikacji, aby zamknąć wszystkie obiekty z Twojej aplikacji, i uwolnij wszystkie zasoby:

:    ...
:    MUI_DisposeObject(app);
:  }

Powiadomienia

Powiadomienia są najprostszą drogą do odpowiedzi na zdarzenia. Zasada? Chcemy być powiadamiani, gdy pewne atrybuty określonego obiektu są ustawione do wybranej wartości:

:    DoMethod(wnd, MUIM_Notify, MUIA_Window_CloseRequest, TRUE,

Tutaj nasłuchujemy MUIA_Window_CloseRequest naszego obiektu Window i będziemy powiadamiani, gdy tylko atrybut będzie miał wartość TRUE. Więc co się dzieje, gdy powiadomienie wystąpi? Wtedy wiadomość jest wysyłana do obiektu, i to tutaj mówimy naszej aplikacji o tym, aby zwróciła MUIV_Application_ReturnID_Quit, przy kolejnej iteracji pętli:

:         (IPTR)app, 2,
:         MUIM_Application_ReturnID, MUIV_Application_ReturnID_Quit);

Jak już określimy wszystko, czego nam potrzeba, tak teraz musimy podać liczbę dodatkowych parameterów, które dostarczamy do MUIM_Notify: tutaj, 2 parametery.

Dla przycisku, nasłuchujemy jego MUIA_Pressed atrybutu: jest ustawiony na FALSE gdy tylko przycisk zostaje uwolniony ( odpowiadanie gdy przycisk zostaje wciśnięty jest złym nawykiem, bo przecież będziesz chciał anulować wybór, poprzez przesunięcie kursora poza przycisk - i chcemy przecież zobaczyć jak wygąda, gdy jest wciśnięty ). Zadanie jest to samo co poprzednio, wyślij wiadomość do aplikacji:

:    DoMethod(but, MUIM_Notify, MUIA_Pressed, FALSE,
:         (IPTR)app, 2,
:         MUIM_Application_ReturnID, MUIV_Application_ReturnID_Quit);

Otwieranie okna

Okna nie są otwarte, aż do momentu, w którym je o to nie poprosimy:

:    set(wnd, MUIA_Window_Open, TRUE);

Jeśli wszystko idzie dobrze, Twoje okno powinno być wyświetlone w tym momencie. Ale może coś pójść nie tak! Więc nie zapomnij sprawdzić, poprzez zapytanie atrybutu, czy zwraca TRUE:

:    if (XGET(wnd, MUIA_Window_Open))

Pętla główna

Pozwól, że zapoznam Cię - mój mały przyjacielu - z idealną pętlą zdarzeń:

:    ULONG sigs = 0;

Nie zapomnij zinicjować signals do 0 ... test pętli jest metodą MUIM_Application_NewInput:

:    ...
:    while((LONG) DoMethod(app, MUIM_Application_NewInput, (IPTR)&sigs)
:       != MUIV_Application_ReturnID_Quit)

Jako wejście pobiera signals ze zdarzeń, które musi przetworzyć ( wynik z Wait() lub 0 ), zmodyfikuje tą wartość do miejsca, gdzie sygnały Zune czekają na ( do następnego Wait()) i zwrócą wartość. Ten mechanizm zwracania wartości, był historycznie jedną drogą do odpowiedzi na zdarzenia, ale był brzydki i został zarzucony w wizji wspaniałych zaawansowanych klasach i obiektowo-zorientowanej budowie.

Całość tej pętli jest całkiem pusta, my tylko czekamy na sygnały Ctrl-C aby przerwać pętlę:

:    {
:      if (sigs)
:      {
:        sigs = Wait(sigs | SIGBREAKF_CTRL_C);
:        if (sigs & SIGBREAKF_CTRL_C)
:          break;
:      }
:    }

Wniosek

Ten program pozwala Ci na rozpoczęcie zabawy z GUI Zune, lecz na nic więcej.

Zadania powiadomień

Jak widzisz w hello.c, używasz MUIM_Notify do wywołania metody jeśli zostanie spełniony określony warunek. Jeśli chcesz aby Twoja aplikacja oddziaływała w określony sposób na zdarzenia, to możesz użyć jednego z poniższych schematów:

 • MUIM_Application_ReturnID: możesz zapytać swoją aplikację, aby zwróciła ID przy następnej iteracji, i sprawdziła wartość w pętli. To jest paskudna stara metoda robienia takich rzeczy.
 • MUIM_CallHook, do wywołania standardowych Hook AmigaOS: to jest średnie rozwiązanie, nie jest zorientowane-obiektowo, ale nie tak paskudne.
 • klasy zaawansowane: ta metoda polega na jednej z Twoich klas. To jest najlepsze rozwiązanie jako, że obsługuje zorientowaną-obiektowo budowę w aplikacjach. Zmusza Cię do stworzenia własnej klasy, więc może nie być takie łatwe dla początkujących lub ludzi, którzy nie mają na to czasu.

Copyright (C) 1995-2018, The AROS Development Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Amiga(R), AmigaOS(R), Workbench i Intuition are znakami towarowymi Amiga Inc. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.