http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Index Prev Next


Copy

Składnia

FROM/M, TO, ALL/S, QUIET/S, BUF=BUFFER/K/N, CLONE/S, DATES/S, NOPRO/S,
COM=COMMENT/S, NOREQ/S,

PAT=PATTERN/K, DIRECT/S,SILENT/S, ERRWARN/S, MAKEDIR/S, MOVE/S,
DELETE/S, HARD=HARDLINK/S, SOFT=SOFTLINK/S, FOLNK=FORCELINK/S,
FODEL=FORCEDELETE/S, FOOVR=FORCEOVERWRITE/S, DONTOVR=DONTOVERWRITE/S,
FORCE/S

Ścieżka

Workbench:C

Funkcja

Tworzy kopie jednego lub wielu plików w drugi lub wiele plików.

Parametry

    FROM  --   wejście wieloplikowe
    TO   --   docelowy plik lub katalog
    ALL   --   oznacza, że katalogi są kopiowane rekurencyjnie
    QUIET  --   tryb cichy, brak wyjścia na konsole
    BUFFER --   rozmiar bufora dla COPY (bufor = 512bajty,
            standardowo 1024 (= 512K))
    CLONE  --   tryb klonowania, wszystkie pliki są wiernymi kopiami
    DATES  --   kopiuj daty w tym czas
    NOPRO  --   pomiń kopiowanie bitów ochronnych
    COMMENT --   kopiuj komentarz
    NOREQ  --   blokuje zapytania
    PATTERN --   wywiórcze kopiowanie plików, poprzez podanie wzorca
    DIRECT --   kopiowanie bezpośrednie, bez testów
    VERBOSE --   tryb gadatliwy, podaje więcej szczegółów
    ERRWARN --   przerwij, gdy kopiowanie zawiedzie
    MAKEDIR --   twórz katalogi
    MOVE  --   tryb przenoszenia, usuwa źródłowe pliki
    DELETE --   tryb usuwania, nie kopiuje, tylko usuwa
    HARDLINK--   stwórz twarde połączenie, zamiast kopiuj
    SOFTLINK--   stwórz miękkie połączenie, zamiast kopiuj
    FOLNK  --   linki także dla katalogów
    FODEL  --   usuń pliki chronione
    FOOVR  --   nadpisuj chronione pliki
    DONTOVR --   nie nadpisuj
    FORCE  --   NIE UŻYWAJ. Tylko w celach kompatybilności


Bardziej szczegółowe opisy:

FROM:
Pliki źródłowe. Dla katalogów, zawierające pliki to pliki źródłowe. Mogą używać
standardowych wzorców.

TO:
Plik docelowy lub wiele źródeł dla docelowego katalogu. Docelowe katalogi są
tworzone (zawierające wszystkie potrzebne nadrzędne katalogi).

ALL:
Kopiuje katalogi rekurencyjnie.

QUIET:
Tryb cichy, żadne informacje nie będą przekazywanem ani nawet zapytania.

BUF=BUFFER:
Określa liczbę 512 bajtowych buforów dla kopiowania. Standardowo jest to 200
[100KB pamięci]. Jeden bufor to minimalny rozmiar, lecz nie powinien być
wykorzystywany.

PAT=PATTERN:
PATTERN określa rodzaj plików, bądź katalogów, dzięki standardowym dos wzorcom.
Ta opcja jest użyteczna z ALL.

    Przykład:
    Gdy potrzebujesz usunąć wszystkie pliki z rozszerzeniem info to możesz
    użyć tego przykładu : Copy DELETE #? ALL PAT #?.info

CLONE:
Pliki zostaną sklonowane, to znaczy, że czas, data, bity ochronne i komentarz
będzie taki sam w pliku źródłowym, jak i w docelowym.

DATES:
Informacja o dacie zostanie skopiowana do obiektu docelowego.

NOPRO:
Żadne bity ochrony nie zostaną skopiowane do docelowego obiektu, będą miały
standardowe bity Odczytu[r], Zapisu[w], Wykonywania[e] i Usunięcia[d] [rwed].

COM=COMMENT:
Komentarz pliku zostanie skopiowany.

NOREQ:
Żadne dos standardowe zapytania nie zostaną wyświetlone, będą pomijane.


DIRECT:
Niektóre urządzenia nie obsługują (typu DOS) pakietów zapytań. Ta opcja to jest
tak naprawdę prostym kopiowaniem, bez sprawdzania, tylko bezpośrednie
kopiowanie.
Opcje ALL, PAT, CLONE, DATES, NOPRO, COM, MAKEDIR, MOVE, DELETE, HARD,
SOFT, FOLNK, FODEL, FOOVR, DONTOVR i wieloźródłowe kopiowanie nie może być
użyte wraz z DIRECT, ta opcja wymaga jednego pliku źródłowego i jednego
docelowego obiektu.
Gdy chcesz usunąć połączenie miękkie, które już nie wskazuje na istniejący
plik, będziesz potrzebował tej opcji.

    Przykład: 'Copy DIRECT text PRT:' aby wydrukować plik nazwany "text".
    COPY automatycznie zajmuje się takimi przypadkami, lecz może to Ci się
    kiedyś przydać.

VERBOSE:
Tryb gadatliwy, dodatkowe informacje o kopiowaniu są podawane.

ERRWARN:
COPY rozpoznaje trzy rodzaje kodów błędu:
5  WARN  Ostrzeżenie, komenda pomija plik i kontynuuje kopiowanie.
10 ERROR  Błąd, tworzenie obiektu się nie powiodło.
20 FAIL  Poważny błąd, brak pamięci, uszkodzenie systemu, komenda
      przerywa swoje działanie.

Gdy opcja ERRWARN jest używana, wtedy Ostrzeżenie (WARN) otrzymuje stopień Błędu
(ERROR). Więc działanie w każdym z tych przypadków jest zakańczane.

MAKEDIR:
Wszystkie źródła zostają wzięte jako nazwy katalogów i stworzone w ścieżce
docelowej.

MOVE:
Przenoszenie, zamiast pliki kopiować COPY je po prostu przenosi.

DELETE:
Ta opcja jest bardzo niebezpieczna, zamiast pliki kopiować są one usuwane!

HARD=HARDLINK:
Podczas kopiowania obiekty są dowiązywane jako połączenie twarde. Działa tylko
wtedy, gdy źródło i docelowa ścieżka są na tym samym dysku.
Gdy opcja ALL jest załączona, to katalogi są tworzone rekurencyjnie,
w przeciwnym razie kopiowane są tylko katalogi.

SOFT=SOFTLINK:
Podczas kopiowania katalogów, połączenie miękkie jest tworzone. Te linki mogą
być używane także pomiędzy dwoma różnymi dyskami. Miękkie połączenia mogą być
tworzone tylko dla katalogów, pliki są pomijane. Opcja FORCELINK jest zawsze
ustawiona jako prawda (true).
OPIS:  Połączenia miękkie nie są wspierane przez system i mogą być
    niebezpieczne. Sugeruję ich nie używać!

FOLNK=FORCELINK:
Gdy połączenie powinno być możliwe, to ta opcja jest wymagana. Zobacz sekcję
"About links" dla prawdopodobnych błędów.

FODEL=FORCEDELETE:
Usuwanie zamiast kopiowania, ale wraz z pomijaniem bitów ochronnych.

FOOVR=FORCEOVERWRITE:
Nadpisywanie, nawet gdy pliki są chronione to zostają nadpisane.

DONTOVR=DONTOVERWRITE:
Ta opcja chroni przed nadpisywaniem.

Zobacz także

Delete, Rename, MakeDir, MakeLink

Copyright (C) 1995-2018, The AROS Development Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Amiga(R), AmigaOS(R), Workbench i Intuition are znakami towarowymi Amiga Inc. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.