http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Unset

Index Prev Next


Name

Unset

Synopsis

NAME

Function

Deletes local variable.

Inputs

NAME    - The name of the local variable to unset.

Result

Standard DOS error codes.

Copyright © 1995-2018, The AROS Development Team. Tutti i diritti riservati.
Amiga® č un marchio registrato di Amiga Inc. Tutti i diritti sui marchi vanno ai legittimi proprietari.