http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

EndCLI

Index Prev Next


Name

EndCLI

Function

Exits a Shell/CLI.

Copyright © 1995-2018, The AROS Development Team. Tutti i diritti riservati.
Amiga® č un marchio registrato di Amiga Inc. Tutti i diritti sui marchi vanno ai legittimi proprietari.